Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Schouwenburg Catering

Dit zijn de algemene voorwaarden van Schouwenburg Catering (“Schouwenburg Catering”). Het adres van Schouwenburg Catering is Wagenweg 25A, 2012NB Haarlem, met het KvK-nummer 65822226.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@schouwenburgcatering.nl, 0614055451 of per post: Schouwenburg Catering, Wagenweg 25A, 2012NB Haarlem.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit Catering en aanpalende diensten.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Schouwenburg Catering en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.schouwenburgcatering.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Schouwenburg Catering gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Schouwenburg Catering gegevens verstrekt, mag Schouwenburg Catering ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

 1. Schouwenburg Catering mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Schouwenburg Catering genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Schouwenburg Catering en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Schouwenburg Catering. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste € 2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 1. De volledige vordering van Schouwenburg Catering op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 – Contractsduur

 1. Schouwenburg Catering en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
  • Schouwenburg Catering kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is 1. Schouwenburg Catering zegt op per aangetekende brief.
  • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdractgever geldt een opzegtermijn van 1. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
  • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 – Derden

Schouwenburg Catering mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 – Uitvoering opdracht

 1. Schouwenburg Catering zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Schouwenburg Catering verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Schouwenburg Catering om de opdracht uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Schouwenburg Catering de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Schouwenburg Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Schouwenburg Catering is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Schouwenburg Catering kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Schouwenburg Catering zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Schouwenburg Catering mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

 1. Schouwenburg Catering mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Schouwenburg Catering mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Schouwenburg Catering dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Schouwenburg Catering de opdracht tussentijds opzegt, zal Schouwenburg Catering zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Schouwenburg Catering extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Schouwenburg Catering mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Schouwenburg Catering hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Schouwenburg Catering kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 dag dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Schouwenburg Catering zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Schouwenburg Catering het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Schouwenburg Catering de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Schouwenburg Catering die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Schouwenburg Catering is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Schouwenburg Catering.
 2. Schouwenburg Catering is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Schouwenburg Catering is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schouwenburg Catering.

Artikel 16 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Schouwenburg Catering is één jaar.

Artikel 17 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Schouwenburg Catering voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Schouwenburg Catering toerekenbaar is.
 2. Als derden Schouwenburg Catering aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Schouwenburg Catering zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Schouwenburg Catering, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Schouwenburg Catering alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Schouwenburg Catering zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Schouwenburg Catering optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Schouwenburg Catering niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 19 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 20 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 22 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Chat openen
Laat het ons weten als u een vraag heeft.